لایک اینستاگرام:

لایک ایرانی [هر کا ۸۹ تومان]

لایک فیک: ریزش دارد [هر کا ۳۹ تومان]

ویو، کامنت و بازدید:

🔥 بازدید view ویدئو [هر کا ۵ تومان]

بازدید IGTV view اینستاگرام [هر کا ۵ تومان]

کامنت ایرانی دلخواه [هر ۱۰ عدد ۱۹ تومان]

کامنت فارسی رندوم فیک: ریزش دارد [هر ۲۰ عدد ۵ تومان]

بازدید استوری فیک [هر کا ۹ تومان]

بیننده لایو فیک [هر ۱۰۰ نفر هر ۳۰ دقیقه ۳۹ تومان]